Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIICHI0005 - Tính tổng các số từ 1 đến n

Tỉnh tổng các số từ 1 đến n

Input

nhập n là số nguyên(0 < n < 10^7)

Output

tổng của các số từ 1 đến n

Example

Input:
5

Output:
15

Được gửi lên bởi:Vũ Đức Triều
Ngày:2022-05-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32-GCC ASM32 ASM64 GAWK MAWK BASH BC BF C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 C99 DART GO JAVA OBJC PHP PIKE PYTHON PYPY3 RUBY SWIFT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.