Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MIICHI007 - Tìm số không có trên dãy số còn lại

Cho 2 dãy số A và B. Tìm các số ở mảng B mà mảng A không có. Nếu trùng hết thì in ra "khong co"

Input

Dòng đầu tiên nhập vào n(n < 100) là số lượng mảng A

Dòng thứ 2 nhập vào các phần tử mảng A

Dòng thứ 3 nhập vào m(m < 100) là số lượng mảng B

Dòng thứ 4 nhập vào các phần tử mảng B

Output

các số nguyên là các phần tử của mảng B mà mảng A ko có

Example

Input:
5
1 2 3 4 5
8
1 3 5 7 9 11 13 15
Output:
7 9 11 13 15

Được gửi lên bởi:Vũ Đức Triều
Ngày:2022-05-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32-GCC ASM32 ASM64 GAWK MAWK BASH BC BF C CPP C++ 4.3.2 CPP14-CLANG CPP14 C99 DART GO JAVA OBJC PHP PIKE PYTHON PYPY3 RUBY SWIFT

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.