Vũ Triều

@trieuvd

Viet Nam, Hà Nội

Institution: miichi

none

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

MICHI000012 MIICHI007
MICHI0001 MIICHI018
MICHII00112 MIICHI021
MIICHI0003
MIICHI0005
MIICHI0011
MIICHI0022

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MICHII0002
MIICHI017
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.