Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFACTOR - Phân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản)

Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa số n.

Kết quả:

Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách.

Các thừa số nguyên tố in ra theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

4

2 2

INPUT

OUTPUT

168

2 3

3 1

7 1


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2016-08-29 16:43:47
mọi người sửa giúp mình với: căn bản là ko làm được như theo yêu cầu
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i=2;
long long n;
cout << "\n n = ";
cin >> n;
while(n!=1){
if(n%i==0){
n=n/i;
if(n==1) cout << " " << i;
else cout << i << " x";
}
else i++;
}
return 0;
}
2015-03-27 09:00:43 -_-
không xuống dòng nên bị báo WA -_-
2015-01-27 06:43:46 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-17 06:26:21
2014-10-23 04:01:19 zzzvazzz
các bạn thử nhập 10^9 xem chạy lâu không, thời gian cho 1s thôi nhé
2014-10-17 13:33:23 Phạm Mạnh Hưng
N = 999999937 thì sao :D
2014-10-14 05:02:57 LVHero


Last edit: 2014-12-19 11:00:09
2014-06-16 02:38:54 Phạm Vãn Tùng
minh test 3 chuc th deu cho ket qua dung, tham chi tham khao cai link ben tren r ma dhs van bao ket qua sai :(
2014-02-24 19:51:33 Vani
Tham khảo tại đây nè : http://thuattoan.info/?p=320
2014-02-19 03:07:55 UZU_CODER_ Ð
ae chú ý lần chạy thứ 6 nó là 1 số nguyên tố cực lớn lên sẽ bị lỗi thời gian chạy
^^! ae hãy kiểm tra TH là số nguyên tố trước
2014-01-05 16:30:18 Vani
Cần lập một group trao đổi về các bài trên SPOJ.com Có anh em nào tham gia không ? :) link group đây :)
https://www.facebook.com/groups/411031435693454/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.