Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BCFACTOR - Phân tích ra thừa số nguyên tố (Cơ bản)

Cho số nguyên dương n (2<=n<=10^9) , hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa số n.

Kết quả:

Mỗi dòng ghi một thừa số nguyên tố và số mũ tương ứng cách nhau bởi dấu cách.

Các thừa số nguyên tố in ra theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ:

INPUT

OUTPUT

4

2 2

INPUT

OUTPUT

168

2 3

3 1

7 1


ID RESULT TIME
code...Được gửi lên bởi:adm
Ngày:2011-10-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC ASM32 MAWK BC C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 COFFEE LISP sbcl DART FORTH GO JAVA JS-RHINO JS-MONKEY KTLN OCT PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PROLOG PYTHON PYTHON3 PY_NBC R RACKET SQLITE SWIFT UNLAMBDA
Nguồn bài:Testcase by Mạnh Điêu

hide comments
2013-08-24 15:58:55 Submit Toàn Sai
chả hiểu chay tit trên may mà supmit bao chay qua lau
2013-06-06 13:26:28 Nhớ Nguồn
Notes:
1. Don't post any source code here.
2. Please be careful, leave short comments only. Don't spam here.
3. For more discussion (hints, ideas, solutions) please visit our forum.
4. Authors are allowed to delete the post and use html code here (e.g. to provide some useful links).
2012-12-26 17:24:35 Phạm Công Dũng
chả biết mình sai ở đâu nữa, híc híc...
2012-10-20 06:21:16 Trần Vãn Dương D10CN2
Sao tuoi lam mai ma khong xong the giong minh hoi truoc
2012-06-14 03:14:05 Trần Nhật Anh
i chỉ nên chạy tới sqrt(a) thôi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.