Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
26795    Đếm giày ALGOPRO8 407 67.77
27372    N - Queen BCQUEEN 284 67.18
27437    ATM 3 BCATM3 280 64.34
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 101 62.92
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 816 62.17
9786    Thi đấu BCTHIDAU 394 61.71
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 408 53.02
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1293 52.42
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 251 51.94
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 298 51.91
27458    Chuỗi đối xứng BCPALIN2 38 51.04
9782    Penny Game BCPENNY 611 49.65
26791    Cơ số ALGOPRO4 313 49.24
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 172 47.67
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 541 47.47
27457    Cái Túi BCCAITUI 307 45.39
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 197 45.27
27460    Dãy có tổng bằng S NTSEQS2 216 45.09
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 18 43.64
12300    Cơm hộp VLPT12A 67 43.55
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 75 41.78
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 112 41.34
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 255 39.81
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 255 39.01
26792    Lucky number ALGOPRO5 381 38.10
9763    Bảng tính Excel EXCEL 301 34.78
27373    ATM BCATM 297 34.21
27434    ATM 2 BCATM2 231 33.16
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 828 33.06
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 420 32.09
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 415 31.05
12302    Trò chơi VLPT12F 17 30.83
27459    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ2 29 30.22
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 54 28.89
32583    Tính giá trị biểu thức PTITCALE 22 27.78
9768    Nước biển BCISLAND 160 26.36
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.32
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 86 25.41
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 14 25.00
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 65 24.39
10404    Nhân 1 BCMULONE 265 23.43
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 198 23.19
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 231 21.54
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 111 21.05
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 46 18.37
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 98 15.71
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 50 14.15
26796    Số kì dị ALGOPRO9 24 12.32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.