Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
26795    Đếm giày ALGOPRO8 352 67.93
27372    N - Queen BCQUEEN 251 66.38
27437    ATM 3 BCATM3 251 64.43
9785    Đếm bít liền kề BCBIT 98 63.09
9790    Đỗ xe tối ưu BCCAR 763 61.61
9786    Thi đấu BCTHIDAU 361 60.15
10375    Phân tích số nguyên BCPTICH 379 52.15
9771    Số nén tối giản (Cơ bản) BCCOM 1209 51.93
9784    Đoạn số có tổng bằng nhau BCSEQ1 284 51.39
10398    Công - tơ - mét BCCONGTO 229 50.65
27458    Chuỗi đối xứng BCPALIN2 33 49.41
9782    Penny Game BCPENNY 562 48.70
9865    Lại là số nguyên tố BCPNA 510 47.80
10397    Phép cộng cơ sở BCBASEAD 162 47.06
26791    Cơ số ALGOPRO4 270 46.85
27460    Dãy có tổng bằng S NTSEQS2 174 45.40
9767    Partition thuận nghịch đệ quy BCPARTI 190 44.79
27457    Cái Túi BCCAITUI 270 43.86
12300    Cơm hộp VLPT12A 62 43.12
26798    Hình lập phương ALGOPRO11 17 42.31
27376    Chia nhóm BCCHIANHOM 61 40.31
27435    Travelling Salesman Problem BCTSP 220 40.30
27343    Xâu con chung dài nhất BCSTR 102 40.26
26792    Lucky number ALGOPRO5 329 37.83
26793    Giá trị của năm ALGOPRO6 205 37.40
27373    ATM BCATM 263 34.28
9763    Bảng tính Excel EXCEL 286 34.13
27434    ATM 2 BCATM2 199 32.96
9766    Hoán vị kế tiếp BCNEPER 757 32.37
27459    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ2 24 31.30
26794    Số bé thứ k ALGOPRO7 381 31.15
10374    Trò chơi dò mìn BCBOM 375 30.69
12302    Trò chơi VLPT12F 15 29.91
13122    Đường tròn chứa nhiều điểm nhất CIRPOINT 11 29.89
13161    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR2 52 28.54
32583    Tính giá trị biểu thức PTITCALE 17 28.24
10396    Các chữ số cuối cùng BCNUMEND 19 26.46
9768    Nước biển BCISLAND 146 25.66
27402    Mã đi tuần BCKNIGHT 62 25.00
10372    Danh sách may mắn BCLULIST 81 24.95
10404    Nhân 1 BCMULONE 256 23.53
22550    Mê cung Laze ALGOPRO1 12 23.08
12303    XẾP BÓNG BI-A VLPT12G 195 23.06
9787    Danh sách điện thoại nhất quán BCTELEPH 213 21.05
10367    Đường đi rô-bốt BCROBOT 100 20.18
12301    BỘ BA SỐ NGƯỢC THỨ TỰ VLPT12C 44 18.14
13273    Chiến tranh giữa các vì sao WARGCD4 13 17.36
26859    Phương trình 2 ALGOPRO12 91 16.40
27436    Travelling Salesman Problem 2 BCTSP2 42 13.42
26796    Số kì dị ALGOPRO9 22 12.97
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.