BOXES - Boxes

no tags 

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/boxes


Có n cái hộp xếp theo vòng tròn đánh số 1..n (1 ≤ n ≤ 1000) theo chiều kim đồng hồ. Mỗi hộp chứa một số quả bóng, tổng số quả bóng không quá n.

Cần dịch chuyển các quả bóng sao cho mỗi hộp không chứa quá 1 quả. Mỗi bước, ta có thể di chuyển một quả bóng từ một hộp sang một trong hai hộp bên cạnh.

Tính số bước di chuyển ít nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa t là số bộ test (t ≤ 20). Mỗi bộ test có dạng:

  • Dòng đầu tiên: n - số hộp.

     

  • Dòng thứ hai: n số nguyên không âm là số quả bóng trong các hộp

Kết quả

Với mỗi bộ test in ra số bước ít nhất cần thiết.

Ví dụ

Dữ liệu
1
12
0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 1

Kết quả
19Added by:Jimmy
Date:2005-05-31
Time limit:7.273s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:III Polish Olympiad in Informatics, stage 3