MCIRGAME - Point Connection Game in a Circle


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mcirgame


Ghi 2n số 1, 2, 3, . . . , 2n − 1, 2n lên vòng tròn. Kẻ n đường thẳng nối
các cặp số sao cho số nào cũng được nối và các đường thẳng này không cắt nhau.
Đếm số cách nối.

Input

Mỗi dòng là một số nguyên dương n, kết thúc là số -1, 1 ≤ n ≤ 150.

Sample Input
2
-1

Output

 
Với mỗi n, in ra số cách nối trên 1 dòng.

Sample output
2
Note : Làm quen với số Catalan và công thức liên quan đến số Catalan. Sau đó là bài CATALAN, Dãy ngoặc bậc K (VNSPOJ) hoặc SQRBR trên SPOJ.


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-02-23
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Pre Shanghai 2004