MMMGAME - M&M Game

no tags 

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274710/problem/U
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274506/problem/U

John và em trai thi ăn kẹo M&M. Mỗi người mỗi lần ăn một số kẹo cùng màu 
(ít nhất 1 cái). John được ăn trước. Ai ăn chiếc kẹo cuối cùng sẽ thua và
phải đi mua gói kẹo khác để chơi tiếp. Ặc!!!!! 

Ai cũng tham ăn nhưng tiếc tiền nên đành chơi tối ưu. Xác định người thắng.


Vừa ăn kẹo với bạn gái , vừa code !!!!

Input

Dòng đầu là T- số test case. T dòng tiếp theo, số đầu tiên mỗi dòng 
là số màu kẹo, tiếp theo là số kẹo của từng loại màu, đánh số từ 1.

Ràng buộc:
1 <= T <= 474, 
1 <= N <= 47, 
1 <= Ai <= 4747

Output

T dòng, mỗi dòng ghi ra "John" hoặc "Brother" - người thắng.

Sample

Sample input: 
2 
3 
3 5 1 
1 
1 
Sample output: 
John 
Brother 

Note : thuật toán Nim trong bài toán trò chơi. Đọc + code + AC.


hide comments
athe1stb: 2020-09-01 20:57:38

game of nim

voldemort007: 2020-07-20 20:15:10

.


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-02-27
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:Southeastern European 2007