MTREE - Another Tree Problem


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mtree


Cho một cây N đỉnh, N-1 cạnh. Mỗi cạnh được gán 1 số không âm. Trọng số của một đường đi là tích các số ghi trên cạnh. Trọng số của cây là tổng trọng số của mọi đường đi giữa mọi cặp đỉnh trên cây. Đường đi từ 2 nút A tới B và B tới A được coi là duy nhất, chỉ tính 1 lần.

Cho 1 cây, tính số dư trọng số của cây cho 1000000007.

Input

Dòng đầu là số đỉnh của cây - N (2 ≤ N ≤ 100 000). N-1 dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số nguyên A, B và W (1 ≤ A, B ≤ N, 0 ≤ W ≤ 1000) mô tả cạnh nối hai đỉnh A, B có trọng số W.

Output

Trọng số của cây theo module 1000000007.

Sample

input 
 
3 
3 2 100 
2 1 100 
 
output 
 
10200 

input 
 
4 
1 2 5 
1 3 5 
1 4 5 
 
output 
 
90 

input 
 
5 
1 2 2 
2 3 3 
4 3 2 
5 3 2 
 
output 
 
55
Note : làm quen QHD trên cây, hoặc vừa DFS vừa tính toán - tính ứng dụng cao
Task PUTEVI : Croatia Contest - Final Exam 08

hide comments
kforspoj: 2021-08-02 13:26:47

Good Question for Dynamic Programming


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-02-28
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
Resource:COI 08