Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Problem hidden

PIZZALOC - Pizza Location


Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pizzaloc


{assign var="code" value="PIZZALOC"} {if $par==""} {assign var=par value=$locale} {/if}

{if $par=="vn"} {literal}

 

Picko muốn mở một số cửa hàng pizza tại 1 số địa điểm. Bánh pizza sẽ cung cấp cho mọi khách hàng nằm trong hình tròn bán kính R với tâm là các địa điểm được chọn.

Xác định số khách hàng lớn nhất có thể phục vụ.

 

Input

 

Dòng đầu là hai số K, R : số nhà hàng có thể được mở và bán kính phục vụ của mỗi nhà hàng,1 ≤ K ≤ 10, 1 ≤ R ≤ 500.

Dòng thứ hai là M, số địa điểm có thể đặt nhà hàng, K ≤ M ≤ 20.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên X và Y, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000.

Dòng tiếp theo là N, số khu nhà, 1 ≤ N ≤ 100.

Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo là 3 số nguyên X, Y , S, là tọa độ và số người ở khu nhà đó, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000, 1 ≤ S ≤ 100.

Khu nhà nằm trong bán kính của nhà hàng nếu khoảng cách giữa chúng <= R. Không có 2 khu nhà tại cùng 1 địa điểm.

 

Output

 

Ghi ra số người tối đa có thể được phục vụ.

 

Sample

pizza.in 
 
2 2 
3 
1 0 
4 0 
7 0 
4 
0 0 1 
3 0 7 
5 0 9 
8 0 1 
 
pizza.out 
 
18 

pizza.in 
 
2 2 
3 
-2 0 
0 1 
3 0 
8 
-3 1 1 
-3 0 1 
-3 -1 1 
-2 -1 1 
0 0 3 
0 2 1 
2 1 3 
4 0 2 
 
pizza.out 
 
12 

pizza.in 
 
3 3 
5 
0 0 
1 6 
2 3 
6 6 
7 2 
8 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
8 6 3 
 
pizza.out 
 
17 

{/literal} {elseif ($par=="en" || $par=="")}{literal}

 

Our friend Picko is very reach and he wants to open lots of restaurants with delivery. The main food will be, of course, pizza. He has certain number of potential locations for the restaurants, and he knows the locations of the solitairs with lots of people which will often be his customers. Delivery of each restaurant will cover all the solitairs in given radius.

Picko can open only limited number of restaurants, and he wants that restaurants on the locations which will cover maximal number of people in solitairs.

Write a program that will calculate maximal number of people which we can cover with delivery.

 

Input

 

In the first line of the input file there are two integers K and R, separated with space, number of restaurants and radius of delivery, 1 ≤ K ≤ 10, 1 ≤ R ≤ 500.

In the second line there is integer M, number of locations, K ≤ M ≤ 20.

In each of the next M lines there are two integer X and Y, separated with space, coordinates of each location, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000.

In the next line there is integerN, number of solitairs, 1 ≤ N ≤ 100.

In each of the next N lines there are three integers X, Y and S, separated with space, X and Y are coordinates of each solitaire, and S is number of people in that solitaire, -1000 ≤ X,Y ≤ 1000, 1 ≤ S ≤ 100.

We consider that solitaire is in radius of some restaurant if distance between them is less or equal to R. There are no two locations of restaurants on the same place.

 

Output

 

> In only line of the output file we have to write maximal number from the text above.

 

Sample

pizza.in 
 
2 2 
3 
1 0 
4 0 
7 0 
4 
0 0 1 
3 0 7 
5 0 9 
8 0 1 
 
pizza.out 
 
18 

pizza.in 
 
2 2 
3 
-2 0 
0 1 
3 0 
8 
-3 1 1 
-3 0 1 
-3 -1 1 
-2 -1 1 
0 0 3 
0 2 1 
2 1 3 
4 0 2 
 
pizza.out 
 
12 

pizza.in 
 
3 3 
5 
0 0 
1 6 
2 3 
6 6 
7 2 
8 
0 1 2 
0 5 3 
0 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
3 6 2 
6 2 4 
8 6 3 
 
pizza.out 
 
17 

{/literal} {/if}


Added by:~!(*(@*!@^&
Date:2009-04-08
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:All except: ERL JS-RHINO PERL6
Resource:COI 03