Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KHU26 - Банканд дахь хадгаламж

Иргэн Бат банканд а төгрөгийг жилийн b хүүтэйгээр 5 жилийн хугацаатайгаар хадгалуулав. 5 жилийн дараа нийт хэдэн төгрөгтэй болсон бэ? 

Input

Хоёр тоо өгөгдөнө. Үүнд: a>b байна.

Output

Хариу нийт төгрөгийг орны 3 нарийвчлалтайгаар хэвлэ.

Example

Input:
100 10
Output:
161.051

Нэмсэн:@###@
Огноо:2017-10-26
Хугацааны хязгаарлалт:1s
Эх кодын хэмжээний хязгаарлалт:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Програмчлалын хэлүүд:C++ 4.3.2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.