list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
33050    IcT гэж хоёр удаа хэвлэ KHU01 30 71.11
33053    GaiN гэж 4 удаа хэвлэ. KHU02 25 86.67
33054    Квадрат зэрэг дэвшүүлэх KHU03 27 82.35
33056    Гурвалжны перийметрийг ол. KHU04 25 52.00
33057    Үржвэрүүдээс нийлбэр хас KHU05 13 12.26
33091    Өгөгдсөн эерэг бүхэл a тоо KHU06 11 52.17
33092    y=3x-5 функц KHU07 11 64.71
33093    y=3x^2+3x+5 функц KHU08 8 15.38
33122    Илэрхийллийг хялбарчил KHU09 5 35.71
33123    Илэрхийллийн утгыг ол. KHU10 4 22.22
33128    Цаг ба хоног KHU11 8 83.33
33129    Нийт секунт руу шилжүүл KHU12 8 44.44
33130    Өгөгдсөн хоног, цагийг нийт цагт шилжүүл. KHU13 8 61.54
33131    Жил сар KHU14 6 30.00
33132    Секунт өгөгдөв. KHU15 6 19.35
33133    Перийметртэй квадрат KHU16 6 46.15
33134    А талтай зөв гурвалжин KHU17 9 20.93
33135    а, b, c талтай гурвалжны талбайг ол. KHU18 4 15.38
33136    Арифметик ба геометр дундаж KHU19 7 53.85
33137    Морины идээших талбайг ол. KHU20 7 18.92
33138    Гэрийн бүслүүр KHU21 7 100.00
33139    Аравтны орны цифр KHU22 6 25.00
33140    Зуутын орны цифр KHU23 6 50.00
33141    Тоог хөрвүүл KHU24 6 66.67
33142    Төрсөн он KHU25 8 80.00
33143    Банканд дахь хадгаламж KHU26 1 4.00
33144    Бутархай орны цифр KHU27 5 85.71
33145    5-т хуваагдах эсэхийг шалга KHU28 12 63.16
33270    Өгөгдсөн 2 оронтой тооны үржвэр KHU32 6 70.00
33271    Хоёр оронтой тооны их цифрийг ол. KHU33 5 71.43
33272    Өгөгдсөн 3 тооны ихийг ол. KHU34 5 38.46
33274    Дундах цифр KHU35 5 33.33
33275    Гурван оронтой тоо зохиох KHU36 4 36.36
33281    Голын цифр KHU37 5 71.43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.