list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
33050    IcT гэж хоёр удаа хэвлэ KHU01 46 70.89
33053    GaiN гэж 4 удаа хэвлэ. KHU02 40 84.62
33054    Квадрат зэрэг дэвшүүлэх KHU03 42 84.31
33056    Гурвалжны перийметрийг ол. KHU04 41 53.16
33057    Үржвэрүүдээс нийлбэр хас KHU05 20 12.35
33091    Өгөгдсөн эерэг бүхэл a тоо KHU06 14 46.88
33092    y=3x-5 функц KHU07 17 43.59
33093    y=3x^2+3x+5 функц KHU08 9 14.29
33122    Илэрхийллийг хялбарчил KHU09 7 38.89
33123    Илэрхийллийн утгыг ол. KHU10 7 20.00
33128    Цаг ба хоног KHU11 16 81.82
33129    Нийт секунт руу шилжүүл KHU12 12 48.00
33130    Өгөгдсөн хоног, цагийг нийт цагт шилжүүл. KHU13 14 66.67
33131    Жил сар KHU14 10 37.04
33132    Секунт өгөгдөв. KHU15 9 22.50
33133    Перийметртэй квадрат KHU16 10 47.62
33134    А талтай зөв гурвалжин KHU17 11 20.00
33135    а, b, c талтай гурвалжны талбайг ол. KHU18 6 17.14
33136    Арифметик ба геометр дундаж KHU19 10 62.50
33137    Морины идээших талбайг ол. KHU20 14 21.21
33138    Гэрийн бүслүүр KHU21 11 61.11
33139    Аравтны орны цифр KHU22 12 37.50
33140    Зуутын орны цифр KHU23 11 74.07
33141    Тоог хөрвүүл KHU24 9 76.92
33142    Төрсөн он KHU25 15 68.18
33143    Банканд дахь хадгаламж KHU26 1 2.63
33144    Бутархай орны цифр KHU27 9 76.92
33145    5-т хуваагдах эсэхийг шалга KHU28 19 50.00
33270    Өгөгдсөн 2 оронтой тооны үржвэр KHU32 11 60.00
33271    Хоёр оронтой тооны их цифрийг ол. KHU33 10 66.67
33272    Өгөгдсөн 3 тооны ихийг ол. KHU34 10 43.48
33274    Дундах цифр KHU35 8 27.59
33275    Гурван оронтой тоо зохиох KHU36 8 47.06
33281    Голын цифр KHU37 13 54.17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.