list of бодлогын жагсаалт

ID NAME Бодлогын дугаар хэрэглэгчид: Тэнцсэн  %
33050    IcT гэж хоёр удаа хэвлэ KHU01 79 65.94
33053    GaiN гэж 4 удаа хэвлэ. KHU02 71 74.26
33054    Квадрат зэрэг дэвшүүлэх KHU03 74 72.64
33056    Гурвалжны перийметрийг ол. KHU04 71 42.86
33057    Үржвэрүүдээс нийлбэр хас KHU05 38 12.19
33091    Өгөгдсөн эерэг бүхэл a тоо KHU06 33 41.98
33092    y=3x-5 функц KHU07 37 46.25
33093    y=3x^2+3x+5 функц KHU08 24 16.55
33122    Илэрхийллийг хялбарчил KHU09 21 42.31
33123    Илэрхийллийн утгыг ол. KHU10 16 19.75
33128    Цаг ба хоног KHU11 27 54.72
33129    Нийт секунт руу шилжүүл KHU12 22 37.70
33130    Өгөгдсөн хоног, цагийг нийт цагт шилжүүл. KHU13 23 65.71
33131    Жил сар KHU14 18 33.33
33132    Секунт өгөгдөв. KHU15 16 27.59
33133    Периметртэй квадрат KHU16 18 54.55
33134    А талтай зөв гурвалжин KHU17 17 22.78
33135    а, b, c талтай гурвалжны талбайг ол. KHU18 12 26.67
33136    Арифметик ба геометр дундаж KHU19 15 71.43
33137    Морины идээших талбайг ол. KHU20 19 21.59
33138    Гэрийн бүслүүр KHU21 16 59.26
33139    Аравтны орны цифр KHU22 17 41.46
33140    Зуутын орны цифр KHU23 16 71.43
33141    Тоог хөрвүүл KHU24 15 76.19
33142    Төрсөн он KHU25 21 75.86
33143    Банканд дахь хадгаламж KHU26 5 8.57
33144    Бутархай орны цифр KHU27 12 41.94
33145    5-т хуваагдах эсэхийг шалга KHU28 27 54.00
33270    Өгөгдсөн 2 оронтой тооны үржвэр KHU32 16 53.12
33271    Хоёр оронтой тооны их цифрийг ол. KHU33 15 71.43
33272    Өгөгдсөн 3 тооны ихийг ол. KHU34 15 42.86
33274    Дундах цифр KHU35 12 19.05
33275    Гурван оронтой тоо зохиох KHU36 13 37.14
33281    Голын цифр KHU37 18 39.13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.